"Rehefa afaka izany, dia hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe; ary ny tany nohazavain'ny voninahiny." —Apok. 18:1. 

Mofon’aina:

Mifandimby tsy ankijanona ny andro ary mizotra mankamin'ny mandrakizay, mitondra antsika hanakaiky ny fikatonan'ny varavaram-pahasoavana. Ankehitriny no tsy maintsy hivavahantsika mihoatra ny tamin'ny lasa mba hirotsahan'ny Fanahy Masina amin'ny fahafenoany amintsika, ary tsy maintsy mangataka ny heriny manamasina isika ho amin'ireo mpanompo, ka hahalala ny olona hiasany fa niaraka tamin'i Jesosy sy nianatra taminy izy ireo. Ilaintsika ankehitriny ny masom-panahy, mihoatra noho ny tamin'ny lasa, mba hahitantsika lavitra sy hahitantsika ireo fandrika sy tetiky ny fahavalo, ary toy ny mpitily mahatoky manambara ny loza. Ilaintsika ny hery ara-panahy hahatakarantsika ireo lohahevi-dehibe momba ny kristianisma araka izay azon'ny sain'olombelona takarina, ary hatraiza ny halalin'ny fitsipiny.

Rehefa mampietry ny fanahiny eo anatrehany ny vahoakan'Andriamanitra, hikatsaka isam-batan'olona ny Fanahiny Masina amin'ny fony manontolo, dia ho re avy amin'ny molotry ny olona ny fijoroana hita amin'ity andinin-tSoratra Masina ity: "Rehefa afaka izany, dia hitakofa, indro, nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe; ary ny tany nohazavain'ny voninahiny" - Apok. 18:1. Hisy endrika maneho ny fitiavan'Andriamanitra, hisy molotra notendren'ny vain'afo masina, hilaza hoe: "Ny ran 'i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra" - 1 Jao. 1:7. 

Ireo izay hiasan'ny herin'ny Fanahin' Andriamanitra dia tsy hentanin'ny hafanam-po diso toerana, fa ho tony, miorina tsara, lavitry ny fisehosehoana  ivelany. Aoka izay rehetra nanana ny fahazavan'ny fahamarinana hazava tsara sy miavaka amin'ny lalan'izy ireo, hitandrina amin'ny fomba hilazany ny hafatra hoe miadana sy mandry fahizay. Aoka hitandrina ianao amin'ny hery miasa mangina asehonao ankehitriny.

Maniry ny handrotsaka ny hosotra avy any an-danitra amin'ny fahafenoany amin'ny olony i Jesôsy. Miakatra isan'andro any amin'Andriamanitra ireo vavaka mba hahatanteraka ny teny fikasana; ary tsy misy na iray aza vavaka asandratra amim-pinoana ho very anjavony. Niakatra any an-danitra i Kristy nitondra babo, ary nanome fanomezana ho an'ny olona. Rehefa midina ny fanahy araka ny nampanantenaina taorian'ny niakaran'i Kristy, tahaka ny rivotra nifofofofo sy mahery, nameno ny efitra nivorian' ireo mpianatra, inona no vokatra? An'arivony no niova fo tao anatin'ny iray andro. Nampianatra isika, nanantena isika fa hisy anjely hidina avy any an-danitra, ary ny tany hohazavain'ny voninahiny, ary hibanjina ireo fanahy maro toy ny hita tamin'ny andro Pentekosta. - HoM, 1 Novambra 1893.