"Kanefa tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay; fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra, Izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra, fa amin'ny Fanahy; fa ny soratra mahafaty, fa ny Fanahy no mahavelona." — 2 Kor. 3:5,6. 

Mofon’aina:

Ireo izay mandray fanampim-pahasoavana vaovao hatrany ihany, no hanan-kery mifamatra amin'izay ilainy isan'andro sy ny fahaizana hampiasa io hery io. Tsy hiandrandra fotoana ho avy izay ahazoany fanahy amin'ny fomba mahagaga, amin'ny alalan'ny fanosoran'ny hery ara-panahy izy, fa milefitra amin'Andriamanitra isan'andro kosa, mba hanaovany azy ho fitaovana azony ampiasaina. Isan'andro dia manararaotra ny fotoana mety hanaovany ny fanompoana izay mety ho tratrany izy. Isan'andro dia mijoro ho vavolombelon'ny Tompo na aiza na aiza misy azy, na eo amin'ny faritra tsotsotra eo amin'ny asa ao an-tokantrano, na eo amin'ny saha hanaovana soa ho an'ny besinimaro. 

Fiononana mahagaga ho an'ny mpiasan 'Andriamanitra nanolo-tena ny fahalalana fa na dia Kristy aza dia nitady ny Rainy isan'andro mba handraisany fanomezana vaovaon'ny fahasoavana nilainy nandritra ny fiainany teto an-tany; ary avy teo amin'io firaisana tamin'Andriamanitra io no nirosoany hampahery sy hitahy ny hafa. Indro ny zanak'Andriamanitra miankohoka mivavaka amin'ny Rainy! Na dia Zanak'Andriamanitra aza Izy, dia nampahery ny finoany tamin'ny fivavahana, ary tamin'ny firaisany tamin'ny lanitra no nandraisany hery ho an'ny tenany hanoherany ny ratsy sy hanaovany fanompoana eo amin'izay ilain'ny olona. Zokin'ny taranak'olombelona Izy, ka mahafantatra izay ilain'ireo mijaly noho ny fahoriana sy ny fakam-panahy, nefa mbola maniry hanompo Azy. Fantany fa olona malemy sy mora mirona ireo mpitondra hafatra hitany fa azo irahina, nefa mampanantena ny fanampian'Andriamanitra ho an'izay rehetra nanolo-tena tanteraka ho amin'ny fanompoana Azy lzy. Ny ohatra nomeny dia toky fa ny fitalahoana mafana sy feno fikirizana atao amin'Andriamanitra amin'ny finoana — finoana izay mitarika eo amin'ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra sy amin'ny fanokanan-tena tsy misy fepetra ho amin'ny asany — dia mitondra ny fanampian'ny Fanahy Masina ho an'ny olona eo amin'ny ady atao amin'ny fahotana. — VM, t. 50.