"Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny Tompo sy nifady hanina ireo, dia hoy ny Fanahy Masina: "Atokany ho Ahy i Barnabasy sy i Saoly hanao ny asa izay efa niantsoako azy. Ary rehefa nifady hanina sy nivavaka ary nametra-tanana taminy izy, dia nandefa azy. Ary rehefa nirahin'ny Fanahy Masina izy roa lahy, dia nidina nankany Seleokia izy ka niondrana an-tsambo teo hankany Kyprosy." —Asa. 13:2-4. 

Mofon’aina:

Tena mila ny fanatrehan 'Andriamanitra isika! Tokony hanandratra vavaka any amin'Andriamanitra ny mpanompo tsirairay mba ho vita batisan'ny Fanahy Masina. Aoka ireo mpiara-dia hivory miaraka ka hiantso an'Andriamanitra mba hahazo fanampiana manokana, fahendren'ny lanitra, mba hahaizan'ny vahoakan'Andriamanitra hamolavola drafitra sy fomba fiasa ka hamita ny asa. Tokony hivavaka manokana ny olona mba hifidianan'Andriamanitra ny irany ary hanaovany batisa amin'ny Fanahy Masina ny misionerany.

Nivavaka nandritra ny folo andro ny mpianatra mialoha ny niavian'ny fitahiana tamin'ny andro Pentekosta. Nilaina izany fotoana rehetra izany mba hampahazava amin'izy ireo ny hevitry ny hoe manolotra vavaka mahery, manakaiky kokoa an'Andriamanitra, miaiky ny helony, manetry ny fony eo anatrehan'Andriamanitra, mibanjina an'i Jesôsy amim-pinoana ary miova araka ny endriny. Rehefa tonga tokoa ny fitahiana, dia nameno ny efitra nivorian'izy ireo izany; ary rehefa feno ny Fanahy izy ireo dia nandeha nanao asa tamim-pahombiazana ho an'ny Tompo. 

Tokony hivavaka amin-kafanam-po isika mba hangataka ny firotsahan'ny Fanahy Masina tahaka ny mpianatra nangataka izany tamin'ny andro Pentekosta. Raha nila izany izy ireo tamin'izany fotoana izany, dia mila izany kokoa isika ankehitriny. Manarona ny tany tahaka ny voaly mainty ny fahamaizinana ara-panahy. Mamitaka ny sain'ny olona ankehitriny ny fampianaran-diso, ny herezia ary ny famitahan'i Satana amin'ny endriny rehetra. Raha tsy misy ny Fanahy sy ny herin'Andriamanitra, dia ho zava-poana ny ezaka ataontsika hizara ny fahamarinana. Tsy maintsy manana ny Fanahy Masina isika hanohana antsika ao anatin'ny ady atrehintsika; "Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra, fa amin 'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra." - Efes. 6:12 

Tsy ho lavo isika raha manantena sy matoky an'Andriamanitra. Aoka isika fanahy tsirairay, mpanompo sy vahoaka hilaza tahaka an'i Paoly hoe: "Raha izaho dia mihazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoatoa; ary mamely totohondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra" -1 Ker. 9:26, fa miaraka amin'ny finoana sy fanantenana masina ary manantena ny hahazo ilay loka. - HoM, 1 Novambra 1893.