"Ary nandre ny feon'ny Tompo aho nanao hoe: Iza no hirahiko, ary iza no handeha ho irakay? ' Dia hoy izaho: "Inty aho, iraho aho." — Isa. 6:8. 

Mofon’aina:

Mivavaha sy miasà. Tsy tambo isaina ny asa vita amin'ny alalan'ny vavaka amim-panetren-tena tahaka ny an'i Kristy, noho ny teny maro tsy ombam-bavaka. Miasà amim-pahatsorana, dia hiara-miasa amin'ny mpampiely boky ny Tompo. Hanohina ny saina tahaka ny hanohanany ny sain'ireo izay mihaino ny teny entin'ireo mpanompon'Andriamanitra mitory ny teny ny Fanahy Masina. Momba izay manolo-tena hampiely boky hanabeazana ny olona momba ny marina ny asa fanompoana tsy miova ataon'ireo anjely.

Afaka miasa amin-pahombiazana eo amin'ny saha ireo lehilahy sy vehivavy, raha tsapany ao am-po fa manao ny asan'ny Tompo izy ireo rehefa mamonjy fanahy tsy mahalala ny fahamarinana ankehitriny. Mandefa fampitandremana eny an-tsampanan-dalana sy an-dalam-be izy ireo hanomana ny olona amin'ny andro lehiben'i Jehôvah izay hihatra amin'izao tontolo izao. Tsy manam-potoana holanina isika. Tsy maintsy manentana ny amin'io asa io isika. Iza izao no handeha hampiely ny bokintsika? Aoka izy ireo hamaky ny toko fahenina ao amin'ny bokin' i Isaia ary handray am-po ny lesona entiny.

"Dia hoy izaho: 'Lozako! maty aho! fa lehilahy maloto molotra, sady ato amin'ny firenena maloto molotra no itoerako, fa ny Mpanjaka, dia i Jehovah, Tompon'ny maro, no efa hitan'ny masoko. Dia nanidina nanatona ahy ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tànany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary natehiny ny vavako izany, ka hoy izy: Indro, efa nitehika tamin'ny molotrao io; ka dia afaka ny helokao, ary voavela ny fahotanao. Ary nandre ny feon'ny Tompo aho nanao hoe: 'Iza no hirahiko, ary iza no handeha ho irakay? ' Dia hoy izaho: Inty aho, iraho aho'". - Isa.6:5-8

Hiverimberina mandrakariva io tranga io isaky ny manakaiky kokoa an'i Kristy ny mpampiely boky, ka mitondra ny ziogany sy mianatra Aminy isan'andro ny fomba hitondrany ny hafatry ny fiadanana sy fampaherezana ho an'izay ory sy kivy, ary malahelo sy torotoro fo. Vontosany ny Fanahiny izy ireo ary homanin'i Kristy ilay Mpampianatra lehibe hahavita asa tsara sy lehibe. - BE, 18 Septambra 1899.