"Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan’ny fiposahanao. — Isa. 60:3. 

Mofon’aina:

Najoro ny trano pirintintsika hanao asa ho an'ny Tompo, handefa ny fahazavan'ny lanitra amin'ny faritra rehetra eto amin'zao tontolo izao, hitondra fanahy sarobidy ho ao am-bala. Aoka ny fandraharahana (trano pirinty) ho sehatra misionera hanao ny asan'ny Tompo hampibebaka fanahy maro. Miasa, miambena ary mivavaha ho an'ireo fanahy tahaka ny olona hadinina. Andramo ny fanafody nomen'ny Tompo handresena ny ratsy.

Aoka ny olona tsirairay hanao izay takin'ny Tompo hataony, ka mijery an'i Jesosy, tompon'ny fanahy rehetra. Aoka ireo mpanompo izay tsy maintsy miasa amin'izao fandraharahana izao hahatsiaro fa nantsoin'Andriamanitra izy ireo ho isan'ny mpanompo kristianina, natao ho fizahan'izao rehetra izao, na anjely na olona. Aoka ireo tarika madinika hanao fivoriana masina, isan-kariva na isa-maraina, handinika ny Soratra Masina ho azy ireo. Aoka hanana fotoam-bavaka mba hahery sy hohazavaina ary hohamasinin'ny Fanahy Masina izy ireo. Izany no asa irin'i Kristy hotanterahina ao am-pon' izay mirotsaka an-tsehatra amin'ny asa sahanin'ny sampana fampielezam-boky. Raha manao izany ianao dia ho tonga aminao ny fitahiam-be avy amin'Ilay nanome ny ainy manontolo hanompo, Ilay nanavotra anao tamin'ny ainy. 

Tsy maintsy manana ny herin'ny Fanahy Masina ianao, fa raha tsy izany dia tsy ho mpandresy. Inona no fijoroana ataonao avy amin'ny fifaneraserana amim-pitiavana amin'ireo mpiara-miasa aminao mandritra ireo fotoana sarobidy ireo hitadiavana an'Andriamanitra? Aoka ny tsirairay hizara ny fanandramany amin'ny teny tsotra. Hitondra fampaherezana sy fifaliana kokoa ho an'ny fanahy izany noho ny fitaovana fihirana mahafinaritra izay azo ampiasaina ao amin'ny tabernakely. Aoka handroso ao am-ponao i Kristy.

Totoafo ny asan'ny mpino rehetra. Ady sy tolona isan'andro izany. Miteny amin'ireo mpitantan'asa sy mpanompo rehetra i Kristy ankehitriny manao hoe: "Hianareo no vavolombeloko ( ...)" - Isa. 43:10. Hevero izany, ambarao izany, iaino izany. Indro etsy anilany  ny varavaran'ny lanitra. Vohay ny varavaran'ny lanitra ary arindrino ny varavaran'ny tany. Miantso ireo mpanompo amin'ny sampan'asa rehetra Andriamanitra ankehitriny. Renao ve ny feony ary hovohanao ho an'i Jesosy ve ny fonao? Hitia Ilay nanolotra ny ainy ho anao ve ianao? - MR b. 12, tt. 46,47.