"Akory ny hatsaran'ny tongotr 'iry mitondra teny soa mahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana! Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena, eny, izay manao amin'i Ziona hoe: Mpanjaka Andriamanitrao!" — lsa. 52:7. 

Mofon’aina:

Mahomby kokoa amin'ny fana-pariahana ny bokintsika ny vavaka atao amim-panetren-tena sy amin-kafanam-po noho ireo sary fandravahana lafo vidy misy eto amin'izao tontolo izao. Raha mifantoka amin'izay marina sy velona ary tena zava-misy ireo mpanompo, raha mangataka vavaka mba hahazo ny Fanahy Masina ary mino sy mahatoky izy ireo, dia hirotsaka amin' izy ireo amin'ny fomba mahery vaika ny andon'ny lanitra, ary hisy marika marina sy maharitra eo amin'ny fon'ny olona. Koa mivavaha sy miasa, fa hiasa hiaraka aminao ny Tompo.

Mila mandrakariva mihitsy ny fiahian'ny anjely ny mpampiely boky rehetra, satria manana asa lehibe hotanterahina izy, asa izay tsy azony tanterahina amin'ny herin'ny tenany. Ireo izay nateraka indray, maniry ny fitarihan'ny Fanahy Masina, manao izay azony atao araka ny fomba fiasan'i Kristy, ireo izay miasa tahaka ny mahita ny tontolo any an-danitra mijery azy ireo, dia hombana sy tarihin'ireo anjely masina, izay hialoha lalana azy ireo amin'ny tokantrano hotsidihiny mba hanomana lalana ho azy .

Raha mba mahalala ny fotoana haha-velomantsika ankehitriny ny olona, dia hiasa tahaka ny eo ambany fijerin'ny lanitra. Hampiely ho an'ny fanahy ireo boky izay mitondra fahazavana sy hery ireo ny mpampiely boky. Hisotro amin'ny hevitr'ireo boky ireo izy, ary hametraka ny fanahiny rehetra amin'izany asa fampielezam-boky izany ho an'ny hafa. Ny heriny, ny risi-pony, ny fahombiazany dia miankina manontolo amin'ny fomba niainany sy nandramany ny fahamarinana voarakitra ao amin'ny boky sy ny fiatraikan'izany teo amin'ny toetrany. Rehefa voavolavola ary ny fiainany dia afaka mandeha mampiely amin'ny hafa ny fahamarinana masina entin'ny boky apetrany ao amin'ireo tokantrano izy. Rehefa vonton'ny Fanahin'Andriamanitra izy dia hanana fanandramana lalina sy sarobidy, ary homen'ireo anjelin'ny lanitra azy ny fahombiazana. - AUCR, 1 May 1901.