"Ary raha nahita azy, ireo zanaky ny mpaminany izay nanandrify azy teo Jeriko, dia nanao hoe: Ny fanahin 'i Elia efa mipetraka amin'i Elisa. Ary nandeha nitsena azy ireo ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany." — 2 Mpanj. 2:15. 

Mofon’aina:

Nitsidika ny sekolin'ny mpaminany ny Fanahy Masina ary nitarika ny fisainan'ireo mpianatra hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nisy ny fifandraisana velona teo amin'ny lanitra sy ireo sekoly ireo, ary re amin'ny hira fiderana ventesina, izay nampian'ireo anjely, ny fifaliana sy fisaorana avy amin'ny fo feno fitiavana. Raha manokatra ny fony handray ny Fanahy ny mpampianatra, dia voaomana hiara-hiasa Aminy eo amin'ireo mpianany; ary raha avela hiasa an-kahalalahana ny Fanahy, dia hanatanteraka fiovana mahagaga Izy. Hiasa ao am-pon'ny tsirairay Izy, hanitsy ny fitiavan-tena, hamolavola sy hanadio ny toetra, ary hitondra ny fisainana eo ambany fifehezan'i Kristy (...) Tsy tokony hatositosika sy holavina ny Fanahy Masina fa tokony horaisina, ary ampirisihina ny fanatrehany. Rehefa manamasina ny tenany amin'ny fankatoavana ny Teny ireo mpampianatra, dia hanome azy ireo fahitana ny zavatry ny lanitra ny Fanahy Masina. Rehefa mikatsaka an'Andriamanitra amim-panetren-tena sy amim-pahatokiana izy ireo, ny teny ambarany amin'ny fomba mangatsiaka dia hiredareda ao am-pony; tsy ho maty momoka eo am-bavany noho izany ny fahamarinana. 

 Ny fiasan'ny Fanahin'Andriamanitra dia tsy manala amintsika ny filana hampiasa ireo fahaiza-manao sy talentantsika, fa mampianatra antsika kosa ny fomba hampiasana ny hery rehetra hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ny fahaizan'olombelona rehefa eo ambanin'ny fitarihana manokan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia azo ampiasaina ho an'ny tanjona tsara indrindra eto an-tany. Tsy hampitombo ny fanetren-tena na ny ara-panahin'ny izay milaza ny tenany ho mpanara-dia an'i Kristy ny tsy fahalalana. Tena azon'ny Kristianina manan-tsaina atao ny mankasitraka ireo fahamarinana ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Azon'ireo manompo Azy manam-pahalalana atao ny manome voninahitra an'i Kristy. Ny tanjona lehiben'ny fanabeazana dia ny hahatonga antsika hampiasa ireo hery izay nomen'Andriamanitra antsika mba hanehoana ny finoana ny Baiboly sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. - NPUG, 26 May 1909.