"Mba tsy hiorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny herin’Andriamanitra ihany. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao, na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao,izay olona mihalevona; fa milaza ny fahendren’Andriamanitra izahay ka maneho zava-niafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin’Andriamanitra ho voninahitsika talohan'ny nanaovana izao tontolo izao" — 1 Kor. 2:5-7. 

Mofon’aina:

Ekena  ao amin'Ilay Malala ianao. Nanana faniriana lalina indrindra  fa tokony ho tanteraka ianao amin'ny toetra kristianina, tsy amin'ny herin'ny tenanao, fa amin'ny hery sy hatsaran-toetra ary fahamarinan'i Kristy. Fanomezana goavana indrindra azon'Andriamanitra arotsaka amin'ny olombelona voafetra ny fanomezana ny Fanahy Masina. Maimaimpoana ho an'ny rehetra izany ary tsy misy kajikajy azo atao amin'izany fanomezana izany. Izany tombontsoa izany dia nanamarika manokana ny fanomezana fiandrianana ilay Zanaka lahy tokana malalan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakam-pisoronany. Ao amin'ny fanomezana ny Mpananatra no anaporofoan'ny Tompo Andriamanitry ny lanitra amin'ny olona ny fampihavanana tonga lafatra izay notanterahina teo Aminy sy ny olona. "Izay ananantsika ho vatofantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin'ny efitra lamba", hoy ny Apostoly (Heb. 6:19,20).

Tsy nilaza ve Andriamanitra fa hanome ny Fanahy Masina ho an'ireo izay mangataka Aminy? Ary tsy Mpitari-dalana azo antoka, marina sy mahatoky ve ny Fanahy? Toa matahotra ny olona sasany hihazon  an‘Andriamanitra amin'ny teniny, fandrao ho fieboeboana ho azy ireo izany. Mangataka amin'ny Tompo hampianatra antsika izy ireo kanefa matahotra ny hino ny Tenin'Andriamanitra misy teny fikasana ary hino fa efa nampianarina izany isika. Raha manatona ny Raintsika any an-danitra amim-panetren-tena sy saina vonon-kianatra isika, tena dodona ny hianatra, nahoana ary no hisalasala ny amin'ny fahatanterahan'ny teny fikasany? Tsy tokony hisalasala na kely akory aza ny Aminy sy hanala baraka Azy noho izany ianao. 

Rehefa nikatsaka ny hahafantatra ny sitrapony ianao, ny anjaranao miaraka amin'Andriamanitra dia ny mino fa hoentiny sy hotarihiny ary hotahiny eo am-panatanterahana ny sitrapony ianao. Mety tsy hatoky ny tenantsika isika mba tsy handisoantsika ny fampianarany, saingy ataovy antom-bavaka izany, ary matokia Azy, matokia Azy foana araka izay azo atao fa hitari-dalana anao hahafantatra marina ny fikasany sy ny asany eo amin'ny fomba fitantanany ny Fanahy Masina. - MR b. 6, tt. 223,224.