"Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao" — Sal. 119:18. 

Mofon’aina:

Betsaka ny teny ao amin'ny Soratra Masina izay lazain'ny manampahaizana ho zava-miafina, na dinganiny ho tsy misy lanjany firy, no feno fampiononana sy toro-hevitra ho an'izay efa nampianarina tao amin'ny sekolin'i Kristy. Ny antony anankiray tsy mampahazava kokoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teolojiana maro, dia izy manankimpy ny masony tsy hijery ny fahamarinana izay tsy tiany hampiharina. Tsy miankina loatra amin'ny fahaizana ara-tsaina entiny mandinika ny tenin'ny Baiboly ny fahazoana izany fa amin'ny fananana fikendrena tokana, dia ny faniriana lalina ny fahamarinana.

Tsy tokony hosarahina na oviana na oviana amin'ny fivavahana ny fianarana  ny Baiboly. Ny Fanahy Masina irery no afaka hahatonga antsika hahatsapa ny hasarobidin'ireo fanambarana mora raisina ao anatiny, na hisakana antsika tsy hanolana ireo fahamarinana saro-draisina. Anjara asan'ny anjelin'ny lanitra ny hanomana ny fo hahafantatra ny hevitry ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba izay hahatonga antsika ho babon'ny hakantony, handray fananarana amin'ny fampitandremana ataony, na hovelombelomin'ireo teny fikasany sy handray hery avy amin'izany. Tokony hataontsika ho fangatahan'ny tenantsika ny hataky ny mpanao Salamo hoe: "Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao" — Sal. 119:18. Matetika toa tsy azo toherina ny fakam-panahy satria noho ny fanaovan' izay alaim-panahy an-tsirambina ny fivavahana sy ny fandinihana ny Baiboly, dia tsy afaka hahatsiaro avy hatrany ny teny fikasan'Andriamanitra izy ka tsy vonona hisetra an'i Satana amin'ny fiadian'ny Soratra Masina. Manodidina izay maniry hampianarina ny amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra anefany anjely: koa amin'ny fotoana mahaporitra indrindra dia hampahatsiarovin'izy ireo azy ny fahamarinana tena ilainy. "Fa raha avy toy ny ony ny fahavalo, ny Fanahin'i Jehovah hanangana faneva hisakanana ary"— Isa. 59:19. 

Nampanantena ny mpianany i Jesosy hoe: "Fa ny Mpananatra dia ny Fanahy Masina Izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo" — Jao. 14:26. Tsy maintsy voatahiry ao an-tsaintsika mialoha anefa ny fampianaran'i Kristy mba ahazoan'ny Fanahin'Andriamanitra mampahatsiaro ireny amintsika amin'ny andro sarotra. "Ato am-poko no iaretako ny teninao, mba tsy hanotako aminao" — Sal. 119:11. — HM, U. 625-626.