"Ary nisy nitondra zazakely ho eo Aminy mba hametrahany tanana; fa ny mpianany niteny mafy ireny. Nefa tezitra Jesôsy raha nahita izany, ka hoy Izy taminy : avelao ny zaza hanatona Ahy, ary aza raràna; fa an'ny toa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa : na zovy na zovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ary nitrotro azy Izy, dia nametra-tànana taminy ka nitso-drano azy." - Mar. 10:13-16. 

Mofon’aina:

Tian'Andriamanitra ho Azy ny tanora tsirairay avy, mba ho raisina ho anisan'ny fianakaviany. Na manao ahoana na manao ahoana fahatanorany, ny tanora dia afaka ny ho isan'ny mambra ao amin'ny fianakavian'ny finoana, sady hanana ny fanandramana sarobidy indrindra. Mety banana fo be fitiavana sy vonona handray ny fampianarana izay haharitra izy ireny. Mety ho voatarika amin'ny fahatokiana sy ny fitiavana an'i Jesosy ny fon'izy ireny, ary hivelona ho an'ny Mpamonjy azy. Kristy dia hanao azy ireny ho ankizy madinika mpitory ny hafany. Ny fomba fisainany manontolo dia mety hiova, noho izany ny fahotana dia tsy hiseho ho toy ny zavatra mahafinaritra intsony, fa hankahalaina sy handosirana kosa. 

Ireo ankizy madinika, tahaka ireo lehibe ihany koa, dia handray tombontsoa avy amireizany fampianarana izany; ary tahaka ny hanehoana amin'ny fomba tsotra ny drafitry ny fanavotana, ireo mpampianatra koa dia handray fitahiana lehibe tahaka ireo ampianariny. Horaiketin'ny Fanahy Masin'Andriamanitra ao an-tsaina mora mandray an'ireo ankizy ireo ny lesona, mba hahatakarany amin'ny fahatsorany ny hevitry ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Dia homen'ny Tompo fahalalana ny amin'ny fanaovana asa fitoriana ireny ankizy ireny; hotoroany fomba fihevitra izy ireo, izay na dia ny mpampianatra aza tsy rtanana izany. Ireo ankizy izay nampianarina marina tokoa dia hijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana. – CPTS, tt. 169,170. 

Miasà tahaka ny iasanao ho amin'ny fiainanao, hamonjy ireo ankizy hiala avy ao amin'ny faharendrehan'ny fahalotoana sy ny faharatsian'ny hery misintona eto amin'ity fiainana ity. - CG, 1 309. 

Ny mpampianatra dia tokony hampiasaina mba hanabe ny ankizy ho amin'ny fahamarinan'ny Tenin'Andriamanitra, izay zava-dehibe mihitsy amin'izao andro farany izao, sady tena mahasoa azy ireo tokoa ny mahafantatra izany. Ho avy ny fitsapana lehibe: izany dia araka ny fankatoavana na ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra. - RH, 2 Jolay 1908.