"Ary ny toe-panahin 'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika; satria nandray ny teny tamin 'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan'andro, na marina izany, na tsia" —Asa. 17:11. 

Mofon’aina:

Mety sy tsara ny mamaky Baiboly; tsy mifarana eo anefa ny asanao fa tsy maintsy mandinika ireo takila ao ianao. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy azo raha tsy misy ezaka ara-tsaina, vavaka fangatahana fahendrena mba hahafahanao manavaka ny voa tsaran'ny fahamarinana amin'ny tsimparifary, izay fomba nentin'ny olona sy Satana hanehoana amin'ny fomba diso ny foto-pinoana avy amin'ny fahamarinana. Niezaka ny nampifangaro ny tsimparifarin'ny fahadisoan-kevitra amin'ny voan'ny fahamarinana i Satana sy ny forongony. Tokony hikatsaka lalina ny harena miafina isika, ary mikatsaka ny fahendrena avy any ambony mba hanavahana ny zavatra noforonin'olombelona amin'ny didin'Andriamanitra. Hanampy ny mpandinika hahazo ireo fahamarinana lehibe sy sarobidy mifandraika amin'ny fanavotana ny Fanahy Masina.

Tiako ny mampahafantatra fa tsy ampy ny famakiana tsindraindray ny Soratra Masina. Tsy maintsy mandalina isika, ary manatanteraka izay ambaran'ny Teny no hevitr'izany. Tahaka ny mpikatsaka harena ambanin'ny tany mitady amim-pahalianana hahita vongam-bolamena, no tsy maintsy hitadiavanao ny harena miafina ao amin'ny Tenin'Andriamanitra izay ezahin'i Satana afenina amin'ny olona. Hoy ny Tompo hoe: "Raha misy olona te hanao ny sitrapony, dia hahalala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany, na miteny ho Ahy Aho" - Jao. 7:17.

Fahamarinana sy fahazavana ny Tenin'Andriamanitra, ary fanilon'ny tongotrao, mitarika anao eo amin'ny dingana tsirairay mankamin'ny vavahadin'ny taninan'Andriamanitra. Izany no antony mahatonga an' i Satana hanao ezaka mafy dia mafy mba hanakanana ny lalana namboarina tokony halehan'ny olom-bonjena. Tsy ny hevitrao no entinao ho eo amin'ny Baiboly, ary tsy ny fijerinao no ataonao ho ivo ifaharan'ny fahamarinana. Tsy maintsy avelanao eo ambaravaran'ny fikarohana ny hevitrao, ary amin'ny alalan'ny fo mietry sy manaiky, ny izaho voafina ao amin'i Kristy omban'ny vavaka mafana no tsy maintsy hikatsahanao ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao fa tsy maintsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra voambara ianao, satria mikasika ny momba anao manokana sy mandrakizay izany. Fitarihana ahafantaranao ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ny Baiboly. Tokony hirinao ambonin'ny zavatra rehetra mety ho fantatrao ny sitrapo sy ny lalan'Andriamanitra. - FCE, tt. 307,308.