"Fa iza no olona mahalala ny ao am-pon'olona, afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny Fanahin'Andriamanitra ihany" — 1 Kan 2:11. 

Mofon’aina:

Ny fanambarana dia tsy zava-baovao avy amin'ny famoronana na noforonin'olombelona, fa fanehoana izay tsy fantatry ny olombelona raha tsy mbola nambara. Ireo fahamarinana miezinezina sy mandrakizay ao amin'ny filazantsara dia ambara amin'ny alalan'ny fandinihana Ialina sy fampietrena tena eo anatrehan'Andriamanitra. Mitarika ny sain'ny mpandinika ny fahamarinana Ilay Mpampianatra avy any an-danitra, ary amin'ny alalan'ny fitarihan'ny Fanahy Masina, dia ampahafantarina azy ny fahamarinana ao amin'ny teniny. Ary tsy misy fomba azo antoka sy mahomby ahazahoana fahalalana raha tsy misy fitarihana. Teny fikasana avy amin'ny Mpamonjy ny hoe: "Fa raha tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo" - Jao.16:13. Amin'ny alalan'ny fanomezana ny Fanahy Masina no ahafantarantsika ny Tenin'Andriamanitra. 

Hoy ny mpanao Salamo hoe: "Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako Anao; aza avela hivily hiala amin'ny didinao aho (..) Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao" - Sal. 119:9-18. 

Entanina isika hikatsaka ny fahamarinana tahaka ny harena miafina. Manokatra ny sain 'izay mpandinika marina ny fahamarinana ny Tompo, ary mahatonga azy hahatakatra ireo fahamarinan'ny fanambarana ny Fanahy Masina. Izany no tian'ny mpanao Salamo holazaina rehefa nangataka izy mba hosokafana ny masony hibanjina ireo zava-mahagaga avy amin'ny lalana. Rehefa maniry mafy ny fahatsaran' i Jesosy Kristy ny fanahy iray dia afaka mahazo an-tsaina ny voninahitra any amin'ny tontolo mandrakizay izy. Amin'ny alalan'ny fanampian'ny Mpampianatra avy any an-danitra ihany no ahafahantsika mahalala ireo fahamarinana avy amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny sekolin'i Kristy no hianarantsika ny ho mora fanahy sy tsy miavona am-po satria ao no hanomezana antsika ny fahalalana ireo zava-miafin'ny zava-panahy. Ilay nanome tsindrimandry ny Teny no mpanambara marina ny Teny. Rehefa nampianatra i Kristy dia nisarika ny fijerin'ireo mpihaino Azy ho amin'ny lalan'ny natiora tsotra sy ho amin'ny zavatra mahazatra izay hitan'izy ireo sy ataony andavanandro. Koa nosarihiny avy amin'ny zavatra hita maso ho amin'ny zava-panahy ny sainy. - SSW, 1 Desarnbra 1909.