« Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha, izay hitan'olona, ka dia nafeniny; ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany" —Mat. 13:44. 

Mofon’aina:

Amin'izao androntsika izao ny fiangonana dia manjary mionona fotsiny amin'ny fahamarinana ivelambelany, ambara amin'ny fomba tsotra dia tsotra sy mora azo ary heverin'ny maro fa manome izay rehetra tena ilaina. Mionona amin'ny fanekena izany izy ireo. Fa ny Fanahy Masina izay miasa ao an-tsaina dia tsy hamela azy hitoetra ao amin'ny hakamoana. Mamoha faniriana madio ny fahamarinana tsy voaloton'ny fahadisoana sy ny fampianaran-diso izany. Ny fahamarinan'ny lanitra dia manome valisoa ho an'izay tena mikatsaka izany. Ny saina izay maniry hahafantatra ny fahamarinana dia tsy afaka ny hitoetra ao amin'ny fahakamoana. 

Ampitahaina amin'ny harena afenina any an-tsaha ny fanjakan'Andriamanitra, "izay hitan 'olona, ka dia nafeniny; ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany" — Mat. 13:44. Vidiany izany mba hiasany, hangadiany sy hamadibadihany ny faritra rehetra ary hakany ny harena avy ao ambaniny. Asan'ny Fanahy Masina ny mitarika izany fikarohana izany sy mitondra ny vokatra. Rehefa mangady ilay saha ny mpitrandraka dia mahita famantarana ny fisian'ny haren-tsarobidy, izay tadiaviny hotombanana ny vidiny. Vao mainka alentiny lalindalina kokoa ny taho lava fitrandrahana mba hahazoana harena sarobidy lavitra. Koa baingan-tany maro feno harena no hita. Ny saham-bolamena eto an-tany dia tsy mba iangonan'ny rihi-tany feno harena tahaka ny sahan'ny fanambarana misy famantarana fisiana haren-tsarobidy tsy tratry ny saina avy amin'i Kristy.

Tian'ny Tompo raha manan-karena amin'ny finoana ny mpino zanany rehetra, izany mantsy no vokatry ny asan'ny Fanahy Masina ao am-po. Avy ao am-po no hisehoan'ny asan'ny Fanahy ivelany, ka mampitombo ny toetra ankasitrahan'Andriamanitra. Saha midadasika feno haren'ny fahamarinana manao ahoana re no hanampian'i Kristy ny lafin'ny finoana mba horaisin'ny mpianany e! Mila finoana lehibe kokoa isika raha to hanana fahalalana tsara kokoa ny Tenin'Andriamanitra. Ny vato misakana lehibe indrindra amin'ny fandraisantsika ny tsilon-tsaina avy amin'Andriamanitra dia ny tsy fiankinantsika amin'ny fiasan'ny Fanahy Masina. — EGWM, U. 1537,1538.