"Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita hianareo; dondony, dia hovohana hianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondona no hovohana." - Mat. 7:7,8. 

Mofon’aina:

Noho izany dia avia, mitadiava, ary hahita. Ny toerana fitehirizana ny hery dia mivoha, sady feno no maimaimpoana. Manatona amin'ny fo feno fanetren-tena, tsy mihevitra fa tsy maintsy manao zavatra tsara ianao vao ho mendrika ny fankasitrahan'Andriamanitra, na tsy maintsy manova ny toetranao ho tsara alohan'ny hanatonanao an'i Kristy. Tsy misy na inona na inona mihitsy azonao atao hanatsarana ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jeslisy, manatona amin'ny finoana feno fahatokiana, satria mpanota ianao, fa izao no nolazain'i Kristy: "Tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota hibebaka" - Mat. 9:13. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anao Izy. Ianao dia asaina mangataka, mitady, mandondona, ary mino fa ekena ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, matoky fa Izy irery izany no afaka hanao ireo zavatra ireo ho anao, izay tsy ho azon’ ny tena nao manokan ho tanterahina n’a oviana na oviana.

Jesosy no fanatitra  ny fanorenana ny ratsy nataontsika, tsy afaka manonintra samy irery ny fahotana vitantsika isika, nefa amin’ ny finoana kosa isika dia afaka manaiky ny fanorenana izay natao «  fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina Hamon j’y ny tsy mâtina mba a hitondra antsika ho  amin’ Andriamanitra »  1 Pet 2:18. «  Fa fantatrareo fa tsy mety ho simba(...) no nanavotana anareo amin’ny fitondran-tena adala (...) fa tamin’ ny ràsoan’i Kristy, toy ny ran'ny zanak 'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina" — 1 Pet.1:18,19. "Ary ny ran'i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra" 1 Jao.1:7. Amin'ny alalan'ny asan'izany ra soa sarobidy izany no hahazoan'ilay mpanota - ilay fanahy mijaly, hiverina ho amin'ny fahatsarana. Rehefa eo amin'Andriamanitra no anorenanao ny fangatahanao dia hampanaiken'ny Fanahy Masina ao am-ponao ireo teny fikasan'Andriamanitra izay mahatoky. 

Amin'ny fotoana mahavery hevitra, rehefa manipy hevitry ny ahiahy sy ny hakiviana i Satana, ny Fanahin'ny Tompo dia hazava toy ny faneva hanohitra azy, ka ireo taratra mazavan'ny Masoandron'ny Fahamarinana dia hamirapiratra ao an-tsainao sy ao amin'ny fanahinao. Raha mitady handrendrika anao amin'ny fahakiviana i Satana, ny Fanahy Masina