"Tsy hamela anareo ho kamboty Aho. Hankaty aminareo Aho." - Jao. 14:18. 

Mofon’aina:

Nirin’i Kristy ny ahafantaran’ny mpianany fa tsy hamela azy ireo ho kamboty Izy. "Tsy hamela anareo ho kamboty Aho", hoy ny nambarany. "Vetivety foana dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao; fa hianareo no hahita Ahy; satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo". - Jao. 14:18,19. Fanantenana sarobidy sy be voninahitra loatra ho an'ny fiainana mandrakizay izany! Na dia tsy maintsy handeha aza Izy, ny fifandraisan'ny mpianatra taminy dia natao ho toy ny an'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. "Amin'izany andro izany", hoy Izy, "dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin'ny Raiko, hianareo ato Amiko, ary Izaho ao aminareo". - Jao 14:20. Nokatsahiny ny hanamarika ao an-tsain'ny mpianatra ny fahaizana manavaka izay an'izao tontolo izao sy izay an'i Kristy. Efa ho faty Izy, nefa tiany ny hahafantaran'izy ireo marina tokoa fa ho velona indray Izy. Ary na aorian'ny hiakarany ho any an-danitra aza, dia tsy hiaraka amin'izy ireo intsony Izy, dia amin'ny finoana kosa indray no hahafahany mahita sy mahafantatra Azy, ary Izy dia mbola hanana ilay fitiavany manokana azy ireo hatrany tahaka izay nananany fony Izy niaraka taminy (...)

Ny teny nampilazaina ny mpianatra dia tonga aty  amintsika amin'ny alalan'ny tenin'izy ireo. Antsika koa ny Mpampahery tahaka ny naha-azy ireo Azy, amin'ny fotoana rehetra, ary na aiza na aiza, amin'ny zava-mahory rehetra sy amin'ny zavatra mampalahelo rehetra, rehefa toa maizina ny fara vodilanitra ka mampahatahotra ny ho avy, ary mahatsiaro tena ho tsy manan-kery sy irery isika. Amin'ireny indrindra no  fotoana hanirahana ny Mpampahery hamaly ny vavaka natao tamin'ny finoana.

Tsy misy mpampionona tahaka an'i Kristy, izay sady tena malemy fanahy no tena marina. Manohina Azy ny fahatsapany ny fahalementsika. Miteny amin'ny fo ny Fanahiny. Misy toe-javatra maro mety hampisaraka antsika amin'ny namantsika; ny elanelan-tany, ny ranomasimbe misamboaravoara izay afaka manelanelana antsika sy izy ireo. Na atao hoe mbola mitoetra aza ilay fitiavana madion'izy ireo, dia tsy ho azony tanterahina kosa ny haneho izany amin'ny fanaovany amintsika izay zavatra azontsika raisina amim-pankasitrahana. Fa tsy misy toe-javatrana inona na inona, na elanelan-tany, mety hampisaraka antsika amin'Ilay Mpampahery antsika avy any an-danitra. Na aiza na aiza misy antsika, na aiza na aiza mety halehantsika, eo mandrakariva Izy, dia llay nomena hisolo toerana an'i Kristy, mba hiasa eo amin'ny toerany. Eo amin'ny tanana ankavanantsika mandrakariva Izy, milaza teny malefaka sy feno fitiavana amintsika mba hanampy, hanohana, hampitraka ary haneho fitiavana. 

Ny hery miasa manginan'ny Fanahy Masina dia ny fiainan'i Kristy ao amin'ny fanahy. Izany Fanahy izany dia miasa ao anaty sy amin'ny alalan'ny olona tsirairay avy izay mandray an'i Kristy. Ireo izay mahafantatra ny fisian'izany Fanahy izany ao aminy dia haneho ny vokany: fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fahononam-po, finoana. - RH, 26 Oktobra 1897.