"Fa Apostoly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny Apostolin’i Kristy. Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava. — 2 Kor. 11:13,14. 

Mofon’aina:

Manan-kery ny fahamarinana, ary manova ny saina hanahaka ny endrik'i Jesôsy ny herin'izany amin'ny alalan'ny fankatoavana. Ny fahamarinana ao amin'i Kristy no mamelombelona ny feon'ny fieritreretana sy manova ny saina; satria ao anatin'ny fo amin'ny alalan'ny Fanahy Masina izany. Maro ireo izay, noho ny tsy fahaizany mandanjalanja ara-panahy no mandray an-tendrony ny Teny ary hita fa tsy omban'ny Fanahin'Andriamanitra, ka tsy mamelombelona ny fanahy izany ary tsy manamasina ny fo. Mety hahay tsianjery ny TT sy ny TV ny olona iray, mety hahalala tsara ireo didy sy teny fikasana ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, fa raha tsy ny Fanahy Masina no mametraka ny fahamarinana ao am-po, manazava ny saina amin'ny alalan'ny fahazavana avy any an-danitra, dia tsy misy na dia fanahy iray aza torotoro eo ambonin'llay Vatolampy. Fa ny iraka avy any an-danitra no mampifandray ny fanahy amin'Andriamanitra. 

Raha tsy misy fahazavana avy amin'ny Fanahin'Andriamanitra dia tsy ho afaka hanavaka ny marina amin'ny diso isika, ary ho latsaka amin'ny fanapahan'ny fakam-panahy sy ny fitaka nentin'i Satana teto amin'izao tontolo izao. Manakaiky ny fiafaran'ny ady ifanaovan'ny Andrianan'ny mazava sy ny andrianan'ny maizina, ary tsy ho ela dia hizaha toetra ny finoantsika ny famitahan'ny fahavalo, hiseho amin'ny tena endriny mazava. Hanao fahagagana eo imason'ny bibidia i Satana, ary hamitaka "izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy hatao eo imason'ny bibidia ( ...)" - Apok. 13:14. Fa na dia hiasa aza ny andrianan'ny maizina hanarona ny tany amin'ny fahamaizinana, ary ny olona amin'ny fahamaizinana mikitroka, dia haneho ny heriny manova fo ny Tompo. Misy asa tokony hotanterahina eto an-tany sahala amin'ny izay nitranga tamin'ny firotsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny andron'ny Apostoly, rehefa nitory an'i Jesôsy sy Izy voahombo izy ireo. Maro no niova fo tao anatin'ny andro iray. Fa handroso amin-kery ny hafatra. Ary voalaza fa: "(...) ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery koa sy ny Fanahy Masina (...)" - 1 Tes. 1:5. Ny Fanahy masina no mitaona ny olona ho eo amin'i Kristy, satria Izy no mandray ny zavatra momba an'Andriamanitra ary maneho izany amin'ny mpanota. Hoy i Jesôsy: "Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin'ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo" - Jao. 16:14. — RH, 29 Novambra 1892.