« Ho amin'ny lalàna sy ny teni-vavolombelona ihany ! Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia olona izay tsy iposahan'ny fahazavan'ny maraina. » Isa. 8:20 

Mofon'aina :

Mitarika mankeo amin'ny Teny voasoratra mandrakariva ny Fanahy Masina, ary misintona ny fijery ho amin'ny fitsipika ara-moraly lehibe momba ny fahamarinana. Zavatra mahavariana izany hoe nomen'Andriamanitra voninahitra hanana tombontsoa hijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana izany. Nilaza tamin'ny mpianany Jesosy nialoha ny niakarany sy nisiana rahon'anjely nitondra Azy ka tsy hitan'ny masony intsony Izy : "Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany" - Asa. 1:8. Nanana fahaizana feno avy amin'ny hosotry ny Fanahy Masina izy ireo mba hijoro ho vavolombelon'i Kristy.

Iriko ny hanambara aminao fa ireo izay manana an'i Jesosy mitoetra ao am-po amin'ny alalan'ny finoana no tena nandray marina ny Fanahy Masina. Ny olona tsirairay izay mandray an'i Jesosy ho Mpamonjy ny tenany manokana tsy amim-pihambahambana tokoa no handray ny Fanahy Masina ho Mpananatra, Mpanamasina, Mpitarika ary Vavolombelona ho azy ireo. Arakaraka ny maha-ety kokoa ny fiarahan'ny mpino mandeha amin'Andriamanitra no hampahazava kokoa ny fijoroany ho vavolombelona, ary vokany azo antoka, dia mahery vaika kokoa ny hery miasa manginan'ny fijoroany ho vavolombelona amin'ny hafa momba ny fitiavan'ny Mpamonjy ; ary hanome porofo kokoa izy fa manome lanja ambony ny Tenin'Andriamanitra izy. Izany no sakafony sy fisotrony, mba hahavoky ny fanahy noana sy mangetaheta. Manome lanja ambony ny tombontsoa hianarana ny sitrapon'Andriamanitra avy amin'ny Teniny izy.

Ny fanahy sasany izay mihambo ho mpino dia nanamaivana sy niodina tamin'ny Tenin'Andriamanitra. Izy ireo dia nanao an-tsirambina ny Baiboly, ilay Mpitarika mahagaga, ilay mpisedra azo antoka ny fampianarana rehetra ary mihambo ho manana ny Fanahy mampianatra azy ireo, ka tsy ilaina intsony ny fandinihana ny Soratra Masina. Mihaino ny hafetsen'i Satana ireo rehetra ireo, satria mifameno ny Fanahy sy ny Tenin'Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina : « Ho amin'ny lalàna sy ny teni-vavolombelona ihany ! Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia olona izay tsy iposahan'ny fahazavan'ny maraina. » Ny olona afaka izay nohafahan'ny fahamarinana irery ihany. MR b. 14, tt. 70,71.