“Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao; eny hitandrina azy amin’ny foko rehetra aho” Sal. 119:34

Mofon’aina:

Miparitaka manerana ny sahan’ny fanambarana ireo loharano soa mitondra fahamarinana sy fiadanana ary fifalian’ny lanitra. Ireo loharanon’ny fifaliana ireo dia azon’ny mpandinika tsirairay avy hatonina. Ny teny avy amin’ny tsindrimandry, saintsainin’ny fo, dia ho toy ny rano mikoriana avy amin’ny reniranon’ny ranon’aina. Nangataka ny Mpamonjy mba hosokafana ny sain’ireo mpianany hahalala ny Soratra Masina. Isaky ny mianatra ny Baiboly amin’ny fo mivavaka isika dia tsy lavitra ny Fanahy Masina hanokatra amintsika ny hevitry ny teny izay vakintsika. Ny olona, izay nohazavaina tamin’ny fanokafana ny Tenin’Andriamanitra ny sainy mba ho takany, dia tsy mahatsapa fotsiny izy fa tsy maintsy mandinika lalina izany teny izany, fa tsy maintsy manana fahalalana tsara kokoa mikasika ny siansa ihany koa. Hahatsapa izy fa nantsoina amin’ny antso masina ao amin’i Kristy Jesôsy.

Arakaraka ny hananan’ny olona fifandraisana ety kokoa amin’ny loharanon’ny fahalalana sy fahendrena rehetra, no ahatsapanay kokoa fa tsy maintsy mandroso amin’ny fahombiazana ara-tsaina sy ara-panahy izy. Ny fanokafana ny Tenin’Andriamanitra dia mandrakariva arahin’ny fanokafana sy fanomezana hery manokana ny fahaiza-manaon’ny olona; fa manome fahazavana ny fidiran’ny Teniny. Eo am-pibanjinana ireo fahamarinana lehibe dia misandratra ny saina, voadio sy mendrika ireo fironana; manetsika ny fahaiza-manao ara-panahy maty ny Fanahin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fahamarinan’andriamanitra ary sarihiny hijery ny lanitra ny fanahy.

Koa raiso ny baiboly ary mantona eo anatrehan’Andriamanitra, manao hoe: “Hazavao aho; ampianaro ny fahamarinana aho”. Hamaly izany vavaka izany ny Tompo, ary hizara ny fahamarinana amin’ny fanahy ny Fanahy Masina; Rehefa mandinika ny Soratra Masina ianao, dia hiorina amin’ny finoana ianao. Tena zava-dehibe indrindra ny handinihanao ny Soratra Masina tsy tapaka, hitahiry ao an-tsaina ireo fahamarinan’Andriamanitra. Mety handao anao ireo namano kristianina, ary mitoetra eo amin’ny toerana tsy ahafahanao mihaona amin’ireo zanak’Andriamanitra ianao. Ilainao ireo haren’ny Tenin’Andriamanitra miafina ao am-po, koa raha tonga aminao ny fanoherana, dia azo sedraina amin’ny Soratra Masina ny zavatra rehetra. BE,15 Oktôbra 1892.