Ary ny toe-panahin’ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika; satria nandray ny teny tamin’ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan'andro, na marina izany, na tsia.  Asa. 17:11

Mofon’aina:

Mety sy tsara ny mamaky Baiboly; kanefa tsy mifarana eo tsy akory ny asanao; fa tsy maintsy mandinika ireo takelaka ao ianao. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy azo raha tsy misy ezaka ara-tsaina, vavaka fangatahana fahendrena mba hahafahanao manavaka ny voatsaran'ny fahamarinana amin'ny tsiparifary izay fomba nentin'ny olona sy Satana hanehoana amin'ny fomba diso ny fotopinoana avy amin'ny fahamarinana. Niezaka ny nampifangaro ny tsiparifarin' ny fahadisoan-kevitra amin' ny voan'ny fahamarinana i Satana sy ny forongony. Tokony hikatsaka lalina ny harena miafina isika, ary mikatsaka ny fahendrena avy any ambony mba hanavahana ny zavatra noforonin' olombelona amin'ny didin'Andriamanitra. Hanampy ny mpandinika hahazo ireo fahamarinana lehibe sy sarobidy mifandraika amin'ny fanavotana ny Fanahy Masina.Tiako ny mampahafan­tatra fa tsy ampy ny fama­kiana tsindraindray ny Sora­tra Masina. Tsy maintsy mandalina isika, ary mana­tanteraka izay ambaran'ny Teny no hevitr'izany. Tahaka ny mpikatsaka harena t­nin'ny tany mitady amim-pahalianana hahita vongam­bolamena,no tsy maintsy hitadiavanao, ny harena miafina ao amin'ny Tenin'Andria­manitra izay niezahan'i Satana nafenina tamin' ny olona. Hoy ny Tompo hoe: "Raha misy olona te hanao nysitrapony, dia hahalala nyamin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho Ahy Aho." Jao. 7:17.   

 Fahamarinana sy fahazavana ny Tenin’Andriamanitra, ary fanilon’ny tongotrao, mitarika anao amin'ny dingana tsirairay mankamin'ny vavahadin'ny tanànan'Andriamanitra. Izanyno antony  mahatonga an'i Satana hanaoezaka amim-pahakiviana mba hanakanana ny lalana namboarina tokony halehan’ny olom-bonjena. Tsy ny hevitrao no  entinao ho eo amin'ny Baiboly, ary tsy ny fijerinao no ataonao ho ivo ifaharan'ny fahamarinana. Tsy maintsy avelanao ny hevitrao eo ambaravaran'ny fikarohana, ary amin'ny alalan'ny fo mietry sy manaiky, izaho miafina ao amin'i Kristy sy vavaka mafana no tsy maintsy hikatsahanao ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao fa tsy maintsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ambara ianao, satria mikasika ny momba anao manokana sy mandrakizay izany. Fitarihana hahafantaranao ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ny Baiboly. Tokony hirinao ambonin’ny zavatra rehetra mety ho fantatrao ny sitrapo sy ny lalàn’Andriamanitra.- FCE,tt.307,308.