Dia isika no nanambaran’Andriamanitra izany tamin’ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza. 1Kôr.2:10.

Mofon'aina:

Misy asa lahibe makadiry tsy maintsy atao ankehitriny,ary zara raha mahalala izay tian'ny Topmo hatao ho an'ny olony isika. Miresaka ny momba ny hafatry ny anjely voalohany sy faharoa isika, ary mihevitra isika fa manana fahalalana ihany mikasika ny hafatry ny anjely fahatelo; fa tsy tokony hionona amin'ny fahalalana ankehitriny isika. Miakatra any amin'Andriamanitra ny fangatahana maro foana sy alahelo am-panahy ataontsika mba hahalalantsika ireo zava-miafina izay ampahafantarin'Andriamanitra ny olony masina.Tokony ho tsapantsika fa raha tsy ampianarin'ny Fanahy Masina isika dia tsy hahatakatra marina ny Baiboly; fa boky misy tombokase izany, eny, fa na ho an'ireo manam-pahalalana, izay mihambo ho hendry aza.

Nilaza ny tiany hambara i Jesôsy rehefa nampirisika ny mpianany handinika ny Soratra Masina Izy. Ny hoe mandinika dia midika ho mampitaha andininy amin'ny andininy hafa, ary zavatra ara-panahy amin'ny ara-panahy.Tsy tokony hionona amin'ny fahalalana ivelambelany isika. Tokony hikatsaka ny hareny sarobidy miafina ao ambanin'ny tany, tahaka ny mpandranto mikatsaka perila sarobidy isika. Fahazavana lehibe no ho valisoa omena ireo mpandinika lalina ny fahamarinana.

Misy maro ireo izay tsy nampiasa ny herin-tsainy ary tsy manana fanandramana mampiasa araka izay azo atao ny fahaiza-manaony mba hitady ny fahamarinana. Tsy afaka ny hirotsaka aminao ny Fanahy Masina raha tsy tsapanao ny filanao Azy, ary raha tsy maniry kokoa ny firotsahany mihoatra lavitra noho izao ianao. Tokony ho tsapanao fa miaina eo amin'ny sisin-tanin'ny tontolo mandrakizay ianao, ho avy tsy ho ela Kristy ary liana amin'ny asa tanterahina ankehitriny ny lanitra manontolo mba hahatonga ny olona ho mendrika amin'ny fiaviany. 

Raha misy ny olona mila mihaino tsara ny torohevitr'llay Vavolombelona marina ho an'ny fiangonana Laodikia mba hanana zotompo sy hibebaka amin'Andriamanitra, dia ireo izay mamelatra eo anatrehany ireo fahamarinana mahatalanjona ankehitriny, ary tsy nanararaotra ny tombontsoa sy andraikitra ambony nananany. Maty antoka isika raha tsy mananaraotra ny fahazavana avy amin'ny fahamarinana miezinezina izay inoantsika. RH, 4 Jona 1889.