"Ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitro aho ka nitsotra hoe: Indrisy! Tompo ô, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra mitandrina ny fanekena sy ny famindrampo amin'izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, efa nanota izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina, eny, efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay" - Dan. 9:4,5. 

Mofon'aina :

Ny fanamasinana sandoka dia mifangaro amin'ny toe-tsaina feno fireharehana sy fanamarinan-tena, izay tsy misy ifandraisana amin'ny fivavahana ara-Baiboly mihitsy. Ny fahamoram-panahy sy ny fanetren-tena no vokatry ny Fanahy. Ny mpaminany Daniela no ohatry ny fanamasinana tena marina. Feno asa fanompoana ambony ho an'ny Tompony ny fiainany iray manontolo. Lehilahy tena "malala" tokoa izy (Dan. 10:11), ary notolorana izany haja izay tsy dia fanome firy ho an'ny olombelona mety maty izany. Ny fahadiovan-toetrany sy ny fahatokiany tsy miovaova rahateo moa dia nitaha tamin'ny fanetren-tenany sy ny fibebahany. 

Tsy mba nilaza ny tenany ho madio sy masina anefa io mpaminany nomem-boninahitra io, fa dia nilaza ny tenany ho anisan'ireo tena mpanota teo anivon'ny Isiraely, nitalaho tamin'Andriamanitra ho an'ny olony izy: 'fa tsy ny fahamarinanay no andoaranay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin 'ny halehiben'ny indrafonao" - Dan. 9:18. "Efa nanota izahay, efa nanao ratsy izahay" - and. 15. Fa "ny helokay sy ny fahotan'ny razanay no nahatonga an'i Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin 'izay rehetra manodidina anay" - and. 16. 

Izao no nambarany: "Ary raha mbola niteny sy nivavaka sy niaiky ny fahotako mbamin'ny fahotan'ny Isiraely fireneko aho" - and. 20. Rehefa namaly ny vavaka nasandrany ny Zanak'Andriamanitra taoriana kely ka nanome toromarika dia izao no nambarany: "Fa nihasimba nivaloarika ny tarehiko, ary tsy nisy hery intsony tamiko" - Dan. 10:8. 

Ireo izay tena mikatsaka toetra kristianina tanteraka dia tsy hikolokolo na oviana na oviana ny fiheverana fa tsy mpanota ny tenany. Arakaraka ny ifantohan'ny sainy amin'ny toetran'i Kristy, sy anakaikezan'izy ireny ny endriny amin'ny maha-Andriamanitra Azy, no hanavahany mazava tsara ny fahatanterahan'i Kristy tsy misy pentina, sy hahatsapany lalina kokoa ny fahalemeny sy ny kilemany. Ireo izay milaza ny tenany ho tsy manana ota dia mampiseho fa tena lavitra ny fahamasinana ny tenany. Tsy manana ny tena fahalalana marina an'i Kristy mantsy izy ireo, hany ka mihevitra ny tenany ho mitaratra ny endriny. Arakaraka ny haben'ny elanelana eo amin'izy ireo sy ny Mpamonjiny no ahitany ny tenany ho marina kokoa. — SP, b. 4, tt 301,302.