"Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe" - Heb. 10:35. 

Mofon'aina :

Izao no nambaran'i Jaona: "Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany: Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy; ary raha fantatsika fa mihaino antsika Izy, na inona na inona no angatahintsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika Aminy" - 1 Jao. 5:14,15. Aoka mba ho ireo foto-kevitra ireo hatrany no horesahintsika amin'ny olona, mba hivelatra ny fomba fiheviny ary hitombo ny finoany. Tokony hampirisihina hangataka be izy ireo ka hiandrandra ny harem-pahasoavany tsy amin'ahiahy; satria amin'ny alalan'i Jesosy no hidirantsika ao amin'ny efitra fandraisan' ilay Avo Indrindra olona. Noho ny fahamendrehany dia afaka manatona ny Ray amin'ny Fanahy iray ihany isika. 

Enga anie ka hanana fanandramana lalina kokoa amin'ny vavaka isika! Afaka manatona an'Andriamanitra amim-pahasahiana isika, noho ny fahafantarantsika izany atao hoe fanatrehan'ny Fanahy Masina sy ny heriny izany. Afaka miaiky ny fahotantsika isika, ary raha mbola eo am-pangatahana ihany dia fantaro fa efa mamela ny helotsika Izy, satria efa nampanantena fa hamela izany. Tsy maintsy mampiasa finoana isika, ary maneho fahamatorana sy fanetren-tena tena izy. Tsy mahavita izany mihitsy isika raha tsy misy ny fahasoavan'ny Fanahy Masina. Tsy maintsy miantoraka eo an-tongotr'i Jesôsy isika, manaisotra tanteraka ny fitiavan-tena, tsy maneho fanandratan-tena, saingy mikatsaka kosa ny Tompo ao anatin'ny fahatsorana, sady mangataka ny Fanahiny Masina tahaka ny fangatahan'ny zaza mofo amin'ny ray aman-dreniny. 

Tokony hanao ny anjarantsika isika, sy handray an'i Kristy ho Mpamonjy ny tenantsika manokana, ary hijoro eo am-pototry ny hazo fijalian'i Kalvary,ka"Mijere, dia ho velona". Atokan'Andriamanitra ho an'ny tenany ny zanany. Ary rehefa mifandray Aminy izy ireo, dia hahazo hery miaraka amin'Andriamanitra ka handresy. Tsy mahavita na inona na inona raha ny tenantsika irery; fa amin'ny alalan'ny fahasoavan'ny Fanahy Masina kosa no hizarana amintsika ny aina sy ny hazavana, ka ho feno faniriana fatratra an'Andriamanitra sy ny fahamasinana ny fanahy. Rehefa izany dia i Kristy mihitsy no mitarika antsika ho eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, ary manafy antsika amin'ny fahamarinany; satria tia antsika ilay Tompo Andriamanitry ny lanitra. Minia ho jamba sy mafy hatoka isika raha toa ka miahiahy fa amintsika ny fony manontolo. Rehefa mifona ho antsika any an-danitra i Jesôsy, ilay Mpanalalana, dia miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina mba haniriantsika sy hanaovantsika ny sitrapony. Liana amin'ny famonjem-panahy ny lanitra iray manontolo. Ka inona moa no antony tokony hampiahiahy antsika fa tena hanampy ary manampy antsika tokoa ny Tompo? — ST, 3 Okt. 1892.