Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsi-fahalalanareo; fa araka ny fahamasinan'Ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa hianareo amin'ny fitondran-tena rehetra" - 1 Pet. 1:14,15. 

Mofon'aina :

Inona no zavatra takin'Andriamanitra? Ny fahatanterahana, tsy misy afa-tsy ny fahatanterahana. tsy tokony hitoky amin'ny tenantsika mihitsy anefa isika raha te ho tanteraka. Tsy maintsy fantarintsika isan'andro ary ekentsika fa tsy tokony hitokiana ny tena. Tokony hifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amim-pinoana mafy orina isika. Mila mangataka ny Fanahy Masina isika, noho ny fahatsapana fa tsy mahavita na inona na inona. Amin'izay dia tsy hanome voninahitra ho an'ny tenantsika isika rehefa miasa ny Fanahy Masina. Hiambina ny fo amim-pitandremana ny Fanahy Masina, ary hitondra azy ho eo amin'ny tara-pahazavan' i lay Masoandron'ny fahamarinana. Rehefa izany dia hihazona antsika amin'ny alalan'ny finoana ny herin'Andriamanitra. 

Ho tonga vahoaka mitandrina ny didy isika rehefa eo ambany fifehezan'ny Fanahin'Andriamanitra isan'andro. Azontsika aseho amin'izao tontolo izao fa ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia mitondra valisoa, eto amin'izao fiainana izao ary amin'ny fiainana hoavy, dia fitahiana mandrakizay. Na inona na inona fiezahantsika haneho ny finoantsika dia tsy tonga lafatra hatrany ny fomba fanehoantsika an'i Kristy, izay mandanja ny zavatra ataontsika. Nilaza Izy fa tsy afaka manome voninahitra Azy ny zavatra toy izany. 

Midika zavatra betsaka ny fanankinana ny fiambenana ny fanahy amin'Andriamanitra. Izany dia midika fa tokony hivelona sy handeha amim-pinoana isika, ary tsy hitoky amin'ny tena na hanome voninahitra ny tena, fa hijery an'i Jesôsy ilay Mpisolovava antsika, ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Hanao ny asany ao amin'ny fo mibebaka ny Fanahy Masina, saingy tsy afaka hiasa ao anatin'ny fanahy manandra-tena sy manamarin-tena kosa Izy. Amin'ny fahendreny manokana no hanamboaran'ny olona tahaka izany ny tenany. Mitoetra eo anelanelan'ny fanahiny sy ny Fanahy Masina izy. Hiasa kosa ny Fanahy Masina rehefa tsy miditra an-tsehatra ny tena. 

Aiza ny tokintsika? Aiza ny fanampiana antsika? Izao no ambaran'ny Tenin'Andriamanitra amintsika: "Fa ny Mpananatra dia ny Fanahy Masina, izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo" Jao. 14:26. Vonona hiara-miasa amin'izay rehetra mandray Azy sy manaiky hampianariny ny Fanahy Masina. Izay rehetra mihazona ny fahamarinana ary nohamasinina tamin'ny alalan'ny fahamarinana dia tena miray amin'i Kristy tokoa hany ka afaka maneho Azy amin'ny alalan'ny teny sy ny fihetsika izy ireo. — MR, b. 12, tt. 52,53.