"Tsy manahy ny oram-panala ho amin'ny ankohonany izy, fa ny ankohonany rehetra samy voatafy volon 'ondry mena avokoa. Manao firakotra ho azy izy; ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy" - Ohab. 31:21,22. 

Mofon'aina :

Manabe, manabe, manabe. Ny ray aman-dreny izay nandray ny fahamarinana dia tokony hampifanaraka ny fahazarany sy ny fomba amam-panaony amin'ny toromarika nomen'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra hotsaroan'ny rehetra fa madio sy masina ny asa fanompoana an'Andriamanitra, ary izay mandray ny fahamarinana dia tsy maintsy diovina, na ny toetra, na ny fihetseham-po, na ny fo, na ny fomba firesaka, na ny fitafiana, ary ny ao an-tokantrano, dia mba ho avy hiasa ho an'ireo izay ho mpandova ny famonjena ny anjelin'Andriamanitra izay tsy hitan'izy ireo maso. 

Izay rehetra mikambana amin'ny fiangonana dia tokony hahitana fiovan-toetra izay maneho ny fanajany ny zava-masina. Tokony hovolavolaina hifanaraka amin'ny hatsaran'i Jesôsy Kristy ny fiainany iray manontolo. Tokony ho feno fanetren-tena ireo izay miditra ao am-piangonana, mba handray ny toromarika izay nataon'izy ireo tsinontsinona, kanefa azon'izy ireo ovaina ary tsy maintsy ovainy. Tsy maintsy mampita hery miasa mangina amin'ny maha-Kristianina izy ireo. Velona ho an'ny tenany fa tsy ho an'i Kristy ny olona izay tsy miavaka amin'ny teniny na ny fitondran-tenany, eo amin'ny fitafiany na ny tokantranony. Tsy mba tonga vaovao tao amin'i Jesôsy Kristy izy, ho amin'ny fanadiovana ny fo sy ny zavatra ivelany manodidina azy.

Hotsaraina amin'ny alalan'ny voa izay entiny eo amin'ny asa fanavaozana ny Kristianina. Haneho ny vokatry ny fahamarinan'ny filazantsara ao aminy ny tena Kristianina. Tsy maintsy mizatra filaminana sy fahadiovana ny olona tonga zanak'Andriamanitra. Misy hery miasa mangina hatrany avy amin'ny asa tsirairay avy, na dia kely aza izany. Irin'ny Tompo ho mpiasa ahafahany maneho ny Fanahiny Masina avokoa ny olombelona rehetra. Noho izany dia tokony hitandrina sy hikajy tsara ny endrika isehoany ivelany hatrany ny Kristianina rehetra. Tokony hadio sy hilamina hatrany izy, na izany aza anefa dia tsy tokony hanao firavaka. Tokony ho madio izy, na anatiny na ivelany. — TSA, t. 87.