"Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an'Andriamanitra" - Mat. 5:8. 

Mofon'aina :

Rehefa afaka tanteraka ao amin'ny olona iray ny fitiavan-tena, rehefa miala ao anatin'ny fanahy ny andriamani-tsy izy rehetra, dia ny Fanahin'i Kristy no hameno izany babangoana izany. Ny olona toy izany no hanana finoana izay miasa amim-pitiavana sy manadio ny fanahy ho afaka amin'ny fahalotoana ara-pitondrantena sy ara-panahy rehetra. Afaka miasa ao am-po amin'ny alalan'ny hery miasa mangina sy ny fitarihan-dalana ny Fanahy Masina, ilay Mpananatra, mba hitiavan'izany olona izany ny zava-panahy. Fa "araka ny Fanahy" izy (Rom. 8:1), ary ny zava-panahy no saintsaininy. Tsy matoky ny tenany izy, satria i Kristy no fahatanterahan'ny zava-drehetra aminy. Ampahafantarin'ny Fanahy Masina hatrany ny fahamarinana; raisiny amin'ny halemem-panahy ny teny izay nomena, ary omeny ho an'ny Tompo ny voninahitra rehetra sady milaza hoe: "Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny Fanahy" - 1 Kôr. 2:10. "Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny Fanahy Izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika" - and. 12. 

Ilay Fanahy izay manambara ihany koa no hitondra ny vokatry ny fahamarinana ao anatiny. Mitoetra ao anatiny i Kristy, ary "loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay" - Jao. 4:14. 

Izy no sampana avy amin'ilay Tena Voaloboka, izay mitondra vokatra be manome voninahitra an'Andriamanitra. Manao ahoana ilay vokatra mivoaka avy ao aminy? "Fa ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana." Mariho ireo teny hoe: fitiavana, fa tsy fankahalana; fifaliana, fa tsy fahasorenana sy fisaonana; fiadanana, fa tsy fahakizitinana, na fanahiana, na fitsapana foronina. Izany hoe: "fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po: tsy misy lalàna manohitra izany" - Gal. 5:22,23. 

Ho mpiasa mavitrika miara-miasa amin'Andriamanitra ireo izay manana izany Fanahy izany; hiara-miasa amin'izy ireo ny mponin'ny lanitra, ary hitoetra ao anatin'izy ireo miaraka amin'ny hafa-pahamarinana izay entiny ny Fanahy. Ho hitan'izao tontolo izao sy ny anjely ary ny olon-drehetra izy ireo. Mahazo toerana ambony izy sady voatefy, amin'ny alalan'ny fanamasinan'ny Fanahy sy ny finoana ny fahamarinana. Tsy mba tapa-kazo na mololo na ahitra no notehiriziny tao anatin'ny fanahiny, fa volamena sy volafotsy ary vatosoa sarobidy. Teny misy lanjany mavesatra no nolazainy, ary avy amin'ny tahiry tao am-pony .no namoahany zavatra madio sy masina mifanaraka amin'ny ohatr'i Kristy. — HMis, 1 Nov. 1893.