"Fa tamin'ny fahoriana be nizahan-toetra azy no nitomboan'ny hafaliany, ary ny hamafin'ny fahantrany no nampitombo ny hitsim-pony" – 2 Kor. 8:2. 

Mofon'aina :

Rehefa fantatra mazava tsara ny antony manosika ny Kristianina hanao zavatra iray, ka tsapan'ny saina ny andraikitra miandry ny tena, ary mipaka hatrany amin'ny fo sy ny toetra ny fahazavana avy any an-danitra, izay vao resy ny fitiavan-tena ary hita taratra ny fisainan'i Kristy. Ny Fanahy Masina izay miasa ao am-pon'ny olona sy amin'ny toetrany no hanaisotra ny fironana hitsiriritra sy ny fifampiraharahana misy fitaka. 

Rehefa mitondra hafatra ho an'ny fiangonana ny mpitondra hafatry ny Tompo, dia miteny amin'ny vahoakany Andriamanitra ary manaitra ny sainy mba hahita fa tsy nanolotra ampahafolony marina ho an'ny Tompo izy ireo, ary tamin'ny fotoana hitany fa tsy nahamety ny fanolorana ho an'Andriamanitra dia tsy nitondra ny fanatiny ho eo anatrehan'ny Tompo izy ireo. Nampiasain'izy ireny ho an'ny tenany ny volan'ny Tompo: tamin'ny fanorenana trano, fividianana soavaly, kalesy, na tany. Izany no nataon'izy ireo satria nanantena vokatra lehibe izy, ary fialan-tsiny nitovy hatrany no nentin'izy ireny isan-taona. "Handroba an 'Andriamanitra va ny olona?" - Mal. 3:8. Eny tokoa, imbetsaka ny olona no efa nanao izany satria tsy ara-panahy ny tenany ka tsy mahay manavaka ny zavatra ara-panahy izy. 

Nisy fotoana nidinan'ny Tompo mihitsy teo amin'ny olombelona, izay tia izao tontolo izao sady tia ny tenany. Nohazavain'ny Fanahy Masina ny sain'izy ireny, ary tsapan'ny fony ny hery miasa mangina avy Aminy, izay mampahalefaka sy mampilefitra azy. Tao anatin'ny fahatsapana ny famindrampo sy ny fahasoavana mitafotafo avy amin'Andriamanitra no nahitan'izy ireny fa andraikiny ny fanohanana ny asany mba hanorenana ny fanjakany. Tsaroan'izy ireny ny fangatahana manao hoe: "Aza mihary harena ho anareo eto an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manami-trano sy mangalatra. Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manami-trano na mangalatra" - Mat. 6:19,20. Tsapan'izy ireny ny faniriana hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary nanao voady izy fa hanolotra izay eo an-tanany ho fanohanana ny asa isan-karazany ho an'ny Tompo. Tsy mba voady natao teo anatrehan'ny olona izany, fa natao tamin' Andriamanitra teo anatrehan'ny anjeliny, izay nanohina ny fon'ireny olona tia tena sy tia vola ireny. — RH, 23 May 1893.