"Mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy; mitariha làlana amin'ny fifanomezam-boninahitra" - Rom. 12:10. 

Mofon'aina :

Rehefa mitoetra ao an-tsain'olombelona ny Fanahy Masina, dia mitsahatra avokoa ny fitarainana sy ny fiampangana tsy misy dikany rehetra eo amin'ny samy olona. Hamiratra ao amin'ny efitry ny saina sy ny fo ny tara-pahazavan'ilay Masoandron'ny fahamarinana. Tsy misy fanavahana eo amin'ny manan-karena sy ny mahantra, na ny mainty sy ny fotsy, ao anatin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Ho levona avokoa ny hevitra mibahana mialoha rehetra. Ho tonga iray ao anatin'ny firahalahiana isika rehefa manatona an'Andriamanitra. Vahiny sy mpivahiny isika, natao honina any amin'ny toerana tsara kokoa, dia any an-danitra izany. Hifarana mandrakizay ny fireharehana sy ny fiampangana ary ny famitahan-tena, any amin'izany toerana izany. Esorina avokoa ny saron-tava rehetra, ary "ho hitantsika Izy dia izay tena endriny tokoa" - 1 Jao. 3:2. Hamelombelona ny hirantsika rehefa any, ary hiakatra any amin'Andriamanitra ny fiderana sy ny fisaorana hataontsika. —RH, 24 Okt. 1899. 

Tonga teto amin'izao tontolo misy antsika izao ny Tompo Jesôsy mba hamonjy ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny firenena samihafa (...) Tonga i Jesôsy mba hanapariaka hazavana teto amin'izao tontolo izao iray manontolo. Nambarany tamin'ny fotoana niandohan'ny asa fanompoany ny iraka nampanaovina Azy: "Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahorina, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah" - Lio. 4:18,19 (...) 

Mitoetra amin'ny voariny rehetra ny mason'i Jehovah; samy tiany izy ireny ary tsy misy fanavahana ataony aminy, na fotsy na mainty, afa-tsy ny hoe mampangoraka Azy manokana ireo izay antsoina hilanja vesatra lehibe kokoa noho ny an'ny hafa. Ireo izay tia an'Andriamanitra sy mino an'i Kristy ho Mpanavotra ny tenany dia tsy maintsy manaiky amim-pifaliana izay rehetra mitranga eo amin'ny fiainany, na dia tsy maintsy hiatrika ny fitsapana sy ny olana izay mivelatra eo amin'ny lalany aza. Tsy maintsy mino koa izy fa mijery ny zava-drehetra ilay Andriamanitra any ambony, ka izay rehetra tsy nomen'izao tontolo izao mihitsy no efa nomanin'ny Tenany ho fanomezana tsara indrindra ho azy ireo. — SIM, b. 2, tt. 487,488.