Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako: dia ny hamaha ny famatoran'ny faharatsiana, sy hanaboraka ny fehin'ny zioga, sy handefa ny ampahorina ho afaka, ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an'ny noana va, sy ny hampiantrano ny ory manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hihirim-belona amin'ny namanao hianao?" - Isa. 58:6,7 

Mofon'aina :

Ny fahamarinana, izany hoe ny fahamarinana sarobidy, dia manamasina. Ny fanamasinana ny fanahy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina no mametraka ny toetran'i Kristy ao anatin'ny olombelona. Izy io no fahasoavan'i Jesôsy Kristy Tompontsika miseho eo amin'ny toetra, ary fahasoavan' i Kristy ampiasaina ho amin'ny asa tsara. Rehefa izany dia ovana hitovy endrika amin'ny an'i Kristy hatrany hatrany ny toetra, amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tena izy.

Be dia be ny zavatra takin'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, ka mivelatra amin'ny asa tsara maro. Mifandray avokoa ny fahamarinan'ny filazantsara iray manontolo; ka rehefa mitambatra izy ireo dia mahavita rojo ravaky ny lanitra, mitovy amin'ny asa nataon'ny tenan'i Kristy manokana, ary tahaka ny rojo volamena izay mamehy ny asa sy ny fanandramana ataon'ny Kristianina iray manontolo. — SIM, b. 3, t. 198. 

Voarakitra any amin'ny bokin'ny lanitra toy ny hoe naseho tamin'i Kristy tao anatin'ny tenan'ireo olo-masiny ny fanaovana tsinontsinona nataon'ireo izay milaza ny tenany ho mpanara-dia an'i Kristy, sy ny tsy fanamaivanana ny zavatra nilain'ny rahalahy na ny rahavavy izay mitondra ny ziogan'ny fahantrana sy fampahoriana. Hanao ahoana ny fijerin'ny Tompo ny olona tena maro izay mitory ny tenin'i Kristy amin'ny hafa kanefa tsy maneho fangorahana sy fiantrana ny rahalahy ao amin'ny finoana izay tsy manan-katao sy tsy nahomby tahaka ny tenany? — WM, t. 210. 

Maro ny olona hamela fotsiny ny rahalahiny hiady irery tsy misy fanampiana manoloana ny tranga tena ilana izany, ary amin'ny alalan'ny fanaovana izany fihetsika izany no hanehoany amin'ny fanahy iray sarobidy fa maneho an'i Kristy, hono, ny tenany. Tsy marina anefa izany, satria i Jesôsy ilay nanan-karena dia tonga mahantra noho ny amintsika, mba hampanan-karena antsika ny fahantrany. Tsy nofikiriny ny ainy mba hamonjeny ny mpanota. Mahatohina mafy ny fon' i Kristy mandrakariva ny fahorian'olombelona. — EGWM, t. 1270.