"Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy; ary ny lalan'ny famindrampo no eo amin'ny lelany" - Ohab. 31:26. 

Mofon'aina :

Hanampy ny isam-batan'olona amintsika ny Tompo, amin'ny fotoana iIantsika indrindra fanampiana eo amin'ny asa lehibe mahakasika ny fandresena sy ny famaboana ny tena. Aoka ho eo imolotrao ny lalàn'ny famindrampo ary ho ao am-ponao ny soliky ny fahasoavana. Hitondra voka-tsoa izany. Ho feno fahalemem-panahy sy fangorahana ary fanajana ianao. Mila izany fahasoavana rehetra izany ianao. Tsy maintsy raisina ny Fanahy Masina ary entina eo amin'ny toetranao; rehefa izany dia ho toy ny afo masina Izy io, hitondra fofo-manitra hisandratra ho any amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny molotra manameloka, fa toy ny mpanasitrana ny fanahin'olombelona. Hiseho eny amin'ny endritsika ny endriky ny Avo indrindra. 

Tsy misy teny manindrona, mitsikera, mandratra, na mahery tokony hotenenina. Afo tsy izy ireny ka tsy maintsy esorina tsy ho eo amin'ny fivoriantsika sy ny fifaneraserantsika amin'ny rahalahintsika. Mibaiko ny fanahy tsirairay eo amin'ny asa fanompoana Azy Andriamanitra mba handrehitra ny fitondran'afony amin'ny alalan'ny vainafon'ny afo masina. Tsy azo avoaka ny teny manindrona sy mahery mahazatra izay mivoaka ho azy avy eo amin'ny molotra, dia hiteny amin'ny alalan'ny olombelona ny Fanahin'Andriamanitra. 

Amin'ny alalan'ny fibanjinana ny toetran' i Kristy no hanovana anao hanam-pitoviana Aminy. Ny fahasoavan'i Kristy irery ihany no afaka manova ny fonao, rehefa izany dia ho hita taratra eny aminao ny endriky ny Tompo Jesôsy. Miantso antsika mba hanam-pitoviana Aminy Andriamanitra, ho madio sy masina ary tsy misy loto. Tokony ho hita amintsika ny endriky ny Avo indrindra. — SDABC, b. 3, t. 1164. . 

Azontsika resahina ny fitahiana avy amin'ny Fanahy Masina sady mivavaka mba handraisana azy ireny; saingy raha tsy hiasan 'ny Fanahin'Andriamanitra ny olombelona dia tsy haneho Azy mihitsy. Rehefa mamolavola sy manefy ny toetra hifanaraka amin'ny an'ny Avo Indrindra ny Fanahy dia azo antoka fa ho hita taratra amin'ny teny sy ny zava-drehetra ataontsika Izy, ka haneho amin'izao tontolo izao fa misy fiavahana goavana eo amin'ny zanaky ny mazava sy ny zanaky ny haizina. Irin'ny Tompo ny hijoroantsika ho mafy orina amin'ny finoana izay efa nomena ny mino. Tokony hilaza ny fahamarinana amim-pitiavana isika. Izao no voalazan'ilay Mpampianatra Lehibe amintsika: "Ento ny ziogako ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo" - Mat. 11:29,30. — L. 84, t. 1899.