"Koa amin 'izany, na mihinana na misotro hianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany" - 1 Kor. 10:31. 

Mofon'aina :

Asain'Andriamanitra atolotry ny olombelona rehetra Azy ho fanatitra velona ny tenany, fa tsy fanatitra maty na marary, ka tsy tomombana ny fiasany ary feno loto sy aretina. Fanatitra velona no ilain'Andriamanitra. Ny tenantsika no Tempolin'ny Fanahy Masina, hoy Izy, fonenan'ny Fanahiny, ka asainy mitandrina ny vatany avokoa izay rehetra mitondra ny endriny, ho an'ny asa fanompoana sy fanomezam-boninahitra Azy. "Tsy tompon'ny tenanareo hianareo", hoy ny Apostoly, `fa olom-boavidy hianareo"; noho izany, "mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo" - 1 Kor. 6:19,20. Mba hahafahana manao izany dia ampio fahalalana ny fahatanjahan-tsaina, ampio fahononam-po ny fahalalana, ary ampio faharetana ny fahononam-po.

Adidy ny mahafantatra ny fomba hikaj iana ny vatana ho salama indrindra, ary adidy masina ny mivelona amin'ny fahazavana izay nomen'Andriamanitra tamim-pahasoavana. Raha akimpintsika tsy hijery ny fahazavana nomena antsika ny masontsika mba tsy hahitantsika ny tsy mety ataontsika, izay tsy mbola fointsika, dia mitombo ny fahotantsika fa tsy mihena. Rehefa tsy raharahaina indray mandeha ny hazavana dia mbola tsy horaharahaina koa amin'ny manaraka.

Fahotana ny fandikana ny lalana mifehy ny tenantsika, tahaka ny fandikana ny iray amin'ny Didy Folo ihany, satria tsy afaka manao izany tsy mandika ny lalan'Andriamanitra isika. Tsy afaka ny hitia an 'Andriamanitra amin'ny fontsika, ny saintsika, ny fanahintsika, ary ny herintsika rehetra isika raha toa ka mbola mankafy kokoa ny sakafo tiantsika noho Andriamanitra. Mihena isan'andro ny hery anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, kanefa mitaky ny herintsika sy ny saintsika iray manontolo Izy. Ireo fahazaran-dratsintsika no mampihena ny fifikirantsika amin'ny fiainana; etsy an-daniny anefa dia milaza ny tenantsika ho mpanaraka an'i Kristy ihany izay miomana ho amin'ny tsy fahalovana isika. (...) 

Diniho lalina ny fonao, alaivo tahaka eo amin'ny fiainanao ilay Filamatra tsy mety diso fa hirindra avokoa ny zava-drehetra. Tehirizo ho madio eo anatrahan'Andriamanitra ny fisainanao. Manomeza voninahitra ny anarany amin' izay rehetra ataonao. Ialao ny fitiavan-tena. — TFC, b. 2, tt. 70,71.