Ary izay rehetra manana izany fanantenana miiorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy. 1 Jao. 3:3

Mofon’aina:

Izao no asa tokony hataon’ny olona. Tsy maintsy mijoro manoloana ny fitaratra izy, dia ny lalàn’Andriamanitra, mba hamantarany izay ratsy eo amin’ny fitsipipitondran-tenany, ka hanaisotra ny ota, sy hanadio ny lambam-pitondran-tenanyeo amin’ny ran’ny Zanak’ondry. Ny fialonana , ny fireharehana, ny haratsian-toetra, ny tsy fahatokiana, ny ady sy ny heloka dia ho voadio avy ao amin’ny fo itoeran’ny fitiavan’i Kristy sy ny fo mikolokolo ny fanantenana hanam-pitoviana Aminy mba hahita Azy isika, dia araka izay endriny tokoa. Ny fivavahan’i Kristy dia fivavahana manandratra sy manome voninahitra ny Tompony , na inona na inona fifandraisana sy firehana mety hisy eo amin’ny fiainany. Ny olona tonga kristianina voazava dia mitsangana eo ambonin’ny laharan’ny toetrany teo aloha mankeo amin’ny toe-tsaina sy fitsipipitondran-tena lehibe sy matanjaka. Ireo izay lavo sy nitontongana vokatry ny fahotana sy ny heloka , noho ny fahamendrehan’i Kristy, dia afaka ny hisandratra hanana toerana manokana indray saingy ambany kely kokoa noho ny an’ny anjely fotsiny.

Nefa  kosa ny hery miasa manginan’ny Filazantsaran’ny fanantenana dia tsy hitarika velively ny mpanota hihevitra fa ny famonjen’i Kristy dia fahasoavana maimaimpoana ho azy, na dia mbola manohy mandrakariva ny fiainana amin’ny fandikana ny lalàn’Andriamanitra aza izy. Rehefa tonga ao an-tsainy ny fahazavan’ny fahamarinana ka fantany amin’ny fahafenoany ny zavatra takin’Andriamanitra ary tsapany ny halehibeazan’ny helony, dia hanavao ny lalany izy, ka ho tonga mahatoky amin’Andriamanitra amin’ny alaln’ny hery noraisny avy amin’ny Mpanavotra azy, izay  hitarika fiainam-baovao sy madio tanteraka.

Manana asa hotanterahina isika, dia ny filamatr’Andriamanitra . Tsy maintsy afoy avokoa ireo fahazaran-dratsy  rehetra. Ny lotom-po  dia tokony hodiovina; ny olona tia tena dia tsy maintsy mametraka ny fitiavan-tenany ; ny mpirehareha dia tsy maintsy manaisotra ny fireharehany; ny olona miseho ho mahavita tena dia tsy maintsy mandresy ny fahatokian-tenany ary hahatsapa fa tsinontsinona izy raha tsy eo i Kristy (...). Tsy maintsy manana fifandraisana velona amin’Andriamanitra isika.

 

Ny fo miziriziry sy mikomy dia mety hanakatona ny varavarana amin’ireo hery mamy miasa manginan’ny fahasoavan’Andriamanitra rehetra sy ny fifaliana ao amin’ny Fanahy Masina; fa ireo lalan’ny fahendrena kosa dia lalana mahafinaritra, ary fiadanana ny alehany rehetra;