« Fa mba hohavaozina kosa hianareo amin’ny fanahin’ny sainareo , ary mba hotafinareo ny toetra vaovao , izay noforonina araka an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Efes. 4 :23,24

Mofon’aina :

  Tamin’ny drafitra mamerina amin’ny laoniny ny endrik’Andriamanitra eo amin’ny olona, dia voalaza fa tokony hiasa ao amin’ny sain’ny olona ny Fanahy Masina ary amin’ny maha-solontenan’i Kristy Azy, dia fitaovana mamolavola ny toetran’ny olona Izy.Rehefa mandray ny fahamarinana ny olona, dia lasa fanaky ny fahasoavan’i Kristy , ary manokana ny fahaiza-manao ny maha-olombelona izay nohamasinina ho an’ny asa ataon’i Kristy-lasa mpiara-miasa amin’Andriamanitra ny olona. Amboarina ho fitaovan’Andriamanitra ny olona mba hanan-danja ao an-tsain’izy ireo ny fahamarinan’Andriamanitra. Fa hanontany ny fiangonana aho hoe , namaly izany tanjona izany ve ianareo ? Nahatanteraka ny drafitr’Andriamanitra sy hampamirapiratra ny vatosoa sarobidin’ny fahamarinana ve ianao?

  Inona no tsy maintsy ho eritreritr’ireo anjelin’Andriamanitra rehefa mijery ny fiangonan’i Kristy sy mahita izy ireo fa miadana ny asan’ireo milaza ny tenany ho mpanara-dia an’i Kristy hizara ny fahazavan’ny fahamarinana amin’izao tontolo izao izay renoky ny torimaso sy anaty haizina ara-môraly?Mahafantatra ireo anjely any an-danitra fa ivon’ny fijery lehibe ny hazo fijaliana . Fantatr’izy ireo fa amin’ny alalan’ny hazo fijaliana no tsy maintsy handraisan’ny olombelona lavo ny fanavotana sy hanany firaisana amin’Andriamanitra. Mibanjina anareo izay milaza fa naniky an’i Kristy ho mpamonjy ny fiainanareo manokana ny filan-kevitry ny lanitra, mijery anareo mampahalala ny famonjen’Andriamanitra amin’ireo izay mitoetra anaty fahamaizinana. Eo am-pijerena anareo mampahafantatra ny hevitry ny fanomezana ny Fanahy Masina izy ireo; amin’ny alalan’ny asan’io fitaovan’Andriamanitra io, fomba ahoana no hahatonga ny sain’ireo olona simba sy voaloton’ny fahotana tsy hiraika amin’ny famitahana sy fampiratiana ataon’ny Satana ka hitodika amin’i Kristy ilay hany fanantenana tokana, Mpamonjy ny tenan’izy ireo manokana?

 

  Hoy i Kristy: “(...) Fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo (...)” Jao. 15:16. Amin’ny maha-iraka solon’i Kristy ahy, dia miangavy izay rehetra mamaky izao soratra izao aho mba hiaino tsara ny antso atao ankehitriny : “Anio , raha hihaino ny feony hianareo aza manamafy ny fonareo” Heb. 4:7. Manontania tsy misy hataka andro hoe: inona moa aho eo anatrehan’i Kristy? Inona i Kristy ho ahy? Inona no andraikkitro? Inona no karazana voa entiko?